La Fundació Mossèn Pius Bosch, que és la propietària de l’edifici que ocupa a títol de comodat el Centre, ha adaptat els seus Estatuts a la nova Llei de Fundacions i als nous Estatuts del Centre. Això ha comportat que se’n renovés el Patronat.

L’acabament de l’any 2005 va comportar algunes modificacions formals a la Fundació Mossèn Pius Bosch. Com en tots els anys acabats en zero i en cinc calia renovar el Patronat, però el 2005 es donaven dues circumstàncies més. Calia reformar els Estatuts. Per un costat, per imperatiu legal derivat de la Llei 5/2001 de Fundacions i, per altra, la reforma dels Estatuts del Centre, amb la desaparició de la Junta Consultiva, obligava també a variar la normativa de la Fundació. Recordem que a l’antiga Junta Consultiva del Centre se li atribuïa la facultat de nomenar tres patrons o sigui tres membres de la junta o Patronat de la Fundació. Aquestes circumstàncies han fet que la renovació del patronat es demorés uns mesos. Adaptats els Estatuts de la Fundació a l’esmentada Llei i als nous Estatuts del Centre, l’article 11 que fa referència al nomenament del Patronat va quedar redactat i aprovat amb el següent text:

“Article 11. El Patronat estarà integrat per un mínim de set Patrons i un màxim de nou, els quals seran designats de la següent manera: Dos patrons, el Primer i el Segon, seran nomenats pel propi Patronat reunit expressament per aquest fi quan d’acord amb el que disposen aquests estatuts, correspongui la seva renovació. La designació haurà de recaure en les persones de dos socis del Centre Moral i Cultural, amb deu anys d’antiguitat. El patró Tercer serà sempre el President del Centre Moral i Cultural del Poblenou. Els patrons Quart i Cinquè seran nomenats per la Junta Directiva de l’esmentada entitat. Caldrà que els designats en siguin socis, també amb deu anys d’antiguitat. El nomenament podrà recaure en membres de la pròpia Junta Directiva. Els patrons Sisè i Setè seran dos descendents, o familiars, del Sr. Joaquim Ribera i Bernola, en reconeixement a la seva abnegada tasca benèfica i cultural per a la barriada del Poblenou, fent possible, en el seu dia, la creació de la Sociedad Cultural Mossèn Pio Bosch SC, antecedent i causa de l’actual fundació. Acceptat el càrrec, aquests patrons comunicaran a la Fundació la persona de la seva Família que haurà de succeir-los en cas de renúncia, impossibilitat o defunció. Podran variar aquesta designació sempre que vulguin. Així procediran també els seus successors. Reunits els set patrons nomenats d’acord al que ha quedat establert, i si ho creuen adient, procediran a elegir-ne dos més, o sigui, els patrons Vuitè i Novè. L’elecció d’aquest dos patrons,podrà recaure en persones físiques o jurídiques veïnes o vinculades al Poblenou i que per les seves característiques i qualitats personals, s’estimin idònies i convenients per formar part de l’òrgan de govern de la Fundació. La seva designació la faran els altres set patrons en reunió expressa. L’acord es prendrà per majoria simple.La renúncia, impossibilitat o defunció d’algun dels patrons, llevat del Sisè i del Setè que tenen un particular sistema de renovació, produirà la substitució del patró per una altra persona designada pel Patronat en la primera reunió que es convoqui després d’haver-se produït la vacant. La durada del càrrec del patró elegit per cobrir una vacant, acabarà en la data en que correspongués renovar el patró substituït.”

A raó d’aquest article, i considerada la voluntat del president sortint, en Joaquim Vilasaró i Bagaria, que per motiu d’edat va demanar no ser reelegit, es van produir les següents designacions: El Patronat sortint va nomenar els dos patrons que li corresponien en les persones de Joan Buxadé i Domènech i Josep Casanova i Ramon. La Junta del Centre va designar Josep Gili i Diego i Carles Mataró i Balada, continuant com a Patró de la Fundació Xavier Oliver i Casanova per la seva condició de president del Centre. Tanmateix, continuen els Patrons vitalicis: Montserrat Ribera i Monroset i Joan Maria Vallvé Ribera. Reunits els nomenats, d’acord amb el precepte citat, van creure adient nomenar dos patrons més, el vuitè i el novè, i van elegir Jaume Masjuan i Pons i Lluís Casanova Iborra. Complert el Patronat per unanimitat va quedar constituït de la forma en que s’exposa al final.

Recordarem aquí que la Fundació Mossèn Pius Bosch, que compta en el seu patrimoni fundacional amb l’edifici del carrer Pujades, ocupat a títol de comodat pel Centre Moral i Cultural del Poblenou, té com a objectiu el foment d’activitats culturals i recreatives encaminades a desenvolupar l’esperit cristià a la societat de la barriada del Poblenou. És un objectiu no limitatiu que s’esten a tot allò que directament o indirectament hi tingui relació i sempre sense cap finalitat de lucre.

Nou patronat de la Fundació

President: Joan Buxadé i Domènech
Vicepresident: Josep Gili i Diego
Tresorer: Josep Casanova i Ramon
Secretari: Lluís Casanova i Iborra
Patrons Vocals
Jaume Masjuan i Pons
Carles Mataró i Balada
Xavier Oliver i Casanova
Montserrat Ribera i Monroset
Joan Maria Vallvé i Ribera