La Fundació Pius Bosch ajuda a pal·liar necessitats socials i potencia activitats culturals i d’esbarjo al Poblenou.

La Fundació Pius Bosch ajuda a pal·liar necessitats socials i potencia activitats culturals i d’esbarjo al Poblenou.

QUÈ ÉS I QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS

La Fundació Pius Bosch té per objecte el foment d’activitats culturals, recreatives, socio-culturals, docents i benèfiques, encaminades a desenvolupar l’esperit cristià a la societat de la barriada del Poblenou. Aquest concepte no té  caràcter limitat, estenent-se l’objecte fundacional a tot allò que directament o indirectament estigui relacionat amb el que s’ha expressat anteriorment, i en tot cas sense finalitat de lucre.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació Pius Bosch desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Objectiu principal de la Fundació Pius Bosch és donar suport a activitats culturals del Centre Moral i Cultural de Poblenou. A tal fi la Fundació  organitza  directament, o participa en la organització,  concerts, conferències, visites culturals, recitals poètics o musicals, tertúlies literàries, cursets de formació lingüística o d’altres aspectes del coneixement i la cultura i altres activitats afins a les expressades.

El Centre Moral i Cultural del Poblenou és una associació fundada el 1910 que des d’aleshores ha dut una tasca ininterrompuda en els camps cultural, esportiu, educatiu i d’esbarjo. Veure web (www.elcentrepoblenou.cat)

La Fundació Pius Bosch és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus  estatuts.  El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona (08005) carrer Pujades núm. 176-178.

MOLT MÉS DE 25 ANYS D’HISTÒRIA

La Fundació Mossèn Pius Bosch es va crear el 1992. Com a pilar jurídic bàsic en l’organigrama actual del Centre Moral i Cultural del Poblenou, la figura d’una fundació era una salvaguarda de futur per les especials característiques del Centre, que veia així protegida la seva seu de qualsevol dificultat futura. Però per entendre l’origen, la finalitat, la funció i la significació de la Fundació, hem de veure els seus antecedents a partir d’altres figures jurídiques adoptades en funció dels moments històrics pels que travessava el Centre des dels seus inicis, a fi i efecte de fer, en certa manera, la mateixa tasca que està duent a terme la Fundació en l’actualitat. A l’any 1992 la situació política del país era diferent de la de l’any 1950 en què s’havia constituït la Sociedad Civil Mosén Pio Bosch. El pas dels anys havien desvirtuat la conveniència de la societat civil particular. La gran transformació del país, l’evolució política, la legislativa i, especialment, la reforma fiscal feien necessari que es trobés una figura jurídica més coherent amb la realitat.

COL·LABORA AMB LA FUNDACIÓ PIUS BOSCH

Fes-te’n Protector Econòmic

La Fundació Pius Bosch ha cregut convenient ampliar els seus objectius, sempre d’acord amb el principis fundacionals assenyalats en els nostres estatuts.

Sense abandonar el de ser foment d’activitats culturals i recreatives amb esperit cristià al Poblenou, bàsicament a través del Centre Moral i Cultural, s’ha marcar també ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, algunes de les moltes necessitats socials detectades al barri ( sobre aquest tema podeu llegir més detalls a l’apartat d’activitats i notícies d’aquest mateix web). Per a dur a terme aquesta ajuda el més àmpliament possible, s’ha creat la figura del Protector Econòmic. Com més protectors i col·laboradors tinguem, més ajudes necessàries podrem oferir al nostre barri. Necessitem la vostra aportació econòmica. La podeu fer al compte ES19 2100 0803 9302 0111 6941.

Si voleu, us podeu descarregar aquí el full de domiciliació per realitzar la vostra aportació.

Podeu demanar més informació al Centre, telèfon 934 853 699, els dies laborables de 6 a 9 del vespre, o a info@fundaciopiusbosch.cat.

Nosaltres ens comprometem a tenir-vos al corrent de la nostra actuació en aquest camp, i a convocar-vos a una reunió anual on rebreu la memòria anual de la Fundació. També, com a col·laborador, ens podeu informar sobre necessitats socials que pugueu detectar al nostre barri i ens comprometem a estudiar cada cas en la mesura de les nostres possibilitats.

També podeu col·laborar en les activitats de la Fundació. Descarregar aquí la sol·licitud de col·laboració.