Estatuts

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

 

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.  La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA PIUS BOSCH.

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir amb durada indefinida.

 

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona (08005) carrer Pujades núm. 176-178, corresponent al Patronat la facultat de traslladar l’esmentat domicili a un altre lloc.

 

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

 

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

 

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

 

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte el foment d’activitats culturals i recreatives encaminades a desenvolupar l’esperit cristià a la societat de la barriada del Poblenou. Aquest concepte no té  caràcter limitatiu, estenent-se l’objecte fundacional a tot allò que directament o indirectament estigui relacionat amb el que s’ha expressat anteriorment, i en tot cas sense finalitat de lucre.

 

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. La fundació es dedicarà a activitats culturals, socio-culturals, recreatives, docents i benèfiques. Aquestes activitats consistiran en donar suport a activitats culturals del Centre Moral i Cultural de Poblenou, o bé organitzant directament concerts, conferències, visites culturals, recitals poètics o musicals, tertúlies literàries, cursets de formació lingüística o d’altres aspectes del coneixement i la cultura i altres activitats afins a les expressades.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels permisos o llicències pertinents.

 

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

 

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones físiques o jurídiques que reuneixin les circumstàncies següents:

-Formar part del sector de població atès  per la Fundació.

-Demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir.

-Complir  els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el     Patronat.

-Que  les prestacions o serveis s’incloguin en les activitats enumerades a l’article 6.

 

CAPÍTOL III

Règim econòmic

 

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional:

– Finca urbana a Barcelona, carrer Pujades 176/178, que és la registral 3.059, inscrita al volum  1.331, llibre 36 de la secció 2a, foli 224 del Registre de la Propietat número 21 dels de Barcelona

– La quantitat d’un milió de pessetes, actualment 6.010,12 €.

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional, i

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

 

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, el import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

10.4. Es requereix autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

a) si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,

b) si el donant ho ha exigit expressament,

c) si ho estableix una disposició estatutària

d) si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.

 

Article 11. Règim comptable i documental

11.1.  La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar el  31 de desembre de cada any.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,

b) el compte de resultats,

c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.5. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional.

 

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

 

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

 

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

 

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

 

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

 

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne  membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de set (7) membres i un màxim d’onze (11) membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hi hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció, d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a l’efecte el corresponent òrgan competent.

 

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

Els Patrons es nomenaran i renovaran mitjançant acord pres per majoria simple, a excepció de dos (2) patrons que seran descendents, o familiars,  del Sr. Joaquim Ribera i Bernola, en reconeixement a la seva abnegada tasca benèfica i cultural per la barriada del Poblenou, fent possible en el seu dia la creació de la “Sociedad Cultural Mosen Pio Bosch S.C.P.”, antecedent i causa de l’actual fundació. Acceptat el càrrec, que serà vitalici,  aquests patrons  comunicaran a la Fundació, la persona de la seva família que haurà de succeir-los  en cas de renúncia, impos¬sibilitat o defunció. Podran variar aquesta designació sempre que vulguin. Així procediran  també els seus succes¬sors.

Els patrons, a excepció dels que ostenten el seu càrrec de forma vitalícia segons l’establert al paràgraf anterior, exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc (5) anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini per al qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del patronat. La persona substituta serà designada pel temps que resti per a què finalitzi el mandat del patró substituït , però podrà ser reelegida pel mateix termini establert per a la resta de membres. En qualsevol moment un patró podrà renunciar al seu càrrec mitjançant la comunicació fefaent dirigida al President del Patronat, o en cas de dimissió d’aquest, a qualsevol altre membre.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant qualsevol de les formes establertes en la legislació aplicable.

 

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

 

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes    anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 

Article 21. Règim de convocatòria

21.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària al menys un cop l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tants cops com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els 30 dies següents a la sol·licitud.

21.2 La reunió s’ha de convocar al menys amb sis (6) dies d’antel·lació respecte de la data prevista per a la que tingui lloc, i haurà de ser convocada per qualsevol mitjà escrit que acrediti la seva recepció per tots els patrons.

21.3 Es poden celebrar reunions sense convocatòria prèvia si estan presents o representants tots els integrants de l’òrgan i accepten per unanimitat la celebració i l’ordre del dia.”

 

Article 22. Règim de convocatòria

El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president, un vicepresident, un secretari i un tresorer. La resta de patrons que no ostentin cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

També es podran nomenar altres càrrecs si el Patronat ho creu convenient.

Els designats han de tenir la condició de patrons, excepte el Secretari que podrà no ostentar aquesta condició.

 

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

 

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords.

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres, amb un mínim de tres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d’acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat  pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

 

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable dels dos terços dels membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:

a) Modificació de l’objecte fundacional.

b) Modificació dels estatuts.

c) Escissió, fusió o dissolució de la Fundació.

d) Actes de disposició sobre els béns i drets segons estableix l’article 10.6 dels Estatuts.

 

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

Article 28. Conflicte d’interessos

Els patrons i les persones indicades a l’article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13.

Com a mesura de prevenció als conflictes d’interessos s’estableix que els membres del patronat, així com les persones detallades a l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, no podran mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació ni establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles ni de préstec d’efectiu dinerari.

 

Article 29. Cessament

 1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

 

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

 

CAPÍTOL V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

 

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l’article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l’autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

 

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

 

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

 

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n’hagi acordat una pròrroga.

b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

 

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que disposa  l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques, preferiblement de la barriada del Poblenou de Barcelona.

En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s’executi.

Preferentment s’aplicarà el sistema de Liquidació d’actius i passius, i si per causa raonada i justificada no fos possible, es procediria  a la dissolució  per,

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb el que estableix en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2.- L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altre fundació, associació o entitat sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, preferiblement de la barriada del Poblenou de Barcelona,  o bé a una entitat  pública. En tot cas, l’entitat destinatària del patrimoni ha de ser entitat beneficiària del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.