ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ  PRIVADA PIUS BOSCH

 

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

 

Article 1. Denominació, naturalesa i durada
Article 2. Domicili
Article 3. Àmbit d’actuació

 

Article 4. Règim jurídic

 

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

 

Article 5. Finalitats fundacionals
Article 6. Activitats

 

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

 

CAPÍTOL III

Règim econòmic

 

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
Article 10. Disposició i deure de reinversió
Article 11. Règim comptable i documental
Article 12. Recursos anuals
Article 13. Aplicació obligatòria
Article 14. Despeses de funcionament
Article 15. Participació en societats

 

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

 

Article 16. El Patronat
Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne  membre
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
Article 19. Gratuïtat
Article 20. Facultats i delegació de funcions
Article 21. Règim de convocatòria
Article 22. Règim de convocatòria
Article 23. El president o presidenta

 

Article 24. El secretari o secretària

 

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords.

 

Article 26. Majoria qualificada

 

Article 27. De les actes

 

Article 28. Conflicte d’interessos

 

Article 29. Cessament

 

CAPÍTOL V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

 

Article 30. El director o directora general

 

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

 

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 32. Causes de dissolució

 

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni